Algemene voorwaarden

HAN Letselschade & Juridisch Advies, gevestigd te Rotterdam
Bezoekadres: Zuidplein 54, 3083 CW te Rotterdam.
KvK Nummer: 83921052

Artikel 1: Definities

HAN Letselschade & Juridisch Advies:
HAN Letselschade & Juridisch Advies is de handelsnaam van HAN Letselschade & Juridisch Advies, een eenmanszaak gevestigd te Rotterdam die als hoofddoel heeft de belangen te behartigen van letselschade slachtoffers. HAN Letselschade & Juridisch Advies is als zodanig onder nummer 81993013 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Opdrachtgever:
Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die met HAN Letselschade & Juridisch Advies op welke wijze ook in onderhandeling is of een overeenkomst betreffende schaderegeling aangaat. Ieder opdracht wordt geacht aan het kantoor te zijn verleend, d.w.z. dat de cliënt c.q. opdrachtgever ermee instemt dat het kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor en zo-nodig door derden in opdracht van het kantoor met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.

Inspanningsverbintenis
De aanvaarde opdrachten leiden tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

Honorarium:
De financiële vergoeding exclusief BTW (tijdsevenredig of anderszins) –
exclusief kantoorkosten en verschotten – die HAN Letselschade & Juridisch Adviesvoor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.

Verschotten:
De kosten die HAN Letselschade & Juridisch Advies in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.

Kantoorkosten:
De vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

Wederpartij:
Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die aansprakelijk is te achten voor een voorval ten gevolge waarvan de opdrachtgever schade lijdt. Overeenkomst van opdracht, lastgeving en volmacht: Onze overeenkomst die dient ondertekend te worden door de opdrachtgever zodat: (1) de opdracht in behandeling kan worden genomen; en (2) HAN Letselschade & Juridisch Advies de bevoegdheid heeft om voor en namens de opdrachtgever rechtshandelingen te verrichten.

Medische machtiging
De medische machtiging is een overeenkomst waarmee de opdrachtgever, door ondertekening, HAN Letselschade & Juridisch Advies machtigt om namens en voor rekening van de opdrachtgever de benodigde medische informatie en advisering in te winnen.

Artikel 2: Toepasselijkheid en Totstandkoming
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan HAN Letselschade & Juridisch Advies verstrekte of te verstrekken opdrachten evenals op onderhandelingen over opdrachten, ongeacht of die tot stand zijn gekomen.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk en
  schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de opdracht
  waarvoor deze zijn overeengekomen, niet op eerdere of latere opdrachten.
 • De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door HAN Letselschade & Juridisch Advies op de opdracht van toepassing zijn verklaard.
Artikel 3: Overeenkomst
 • Een opdracht komt tot stand door aanvaarding daarvan door HAN Letselschade & Juridisch Advies. De overeenkomst is rechtsgeldig op basis van wilsverklaring van de opdrachtgever, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij door stilzwijgende acceptatie ten aanzien van de door HAN Letselschade & Juridisch Advies aangevangen werkzaamheden op de wederpartij, mits deze voor de opdrachtgever kenbaar zijn, gericht op de geleden of de te lijden schade van de opdrachtgever. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zullen HAN Letselschade & Juridisch Advies en de opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, zoveel mogelijk rekening houdend met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen.
 • HAN Letselschade & Juridisch Advies behoudt zich het recht om de door de opdrachtgever ingeroepen hulp af te wijzen.
 • HAN Letselschade & Juridisch Advies aanvaardt geen algemene voorwaarden van een opdrachtgever. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door HAN Letselschade & Juridisch Advies op de opdracht van toepassing zijn verklaard.
Artikel 4: Inschakeling derden
 • HAN Letselschade & Juridisch Advies brengt redelijke kosten van derden afzonderlijk als verschotten aan de opdrachtgever in rekening. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
Artikel 5: Opdrachten
 • Onder ‘opdracht’ worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan: vaststellen en/of onderzoeken van, rapporteren over, adviseren en bemiddelen bij (letsel- )schade in de ruimste zin van het woord, het verhalen van loonschade, het verhalen van uitgekeerde schadepenningen en verder alle werkzaamheden in het kader van de bedrijfsuitoefening die hierboven niet genoemd zijn.
 • Indien de opgedragen werkzaamheid niet in het eerste lid is genoemd, zal deze in de opdrachtbevestiging of overeenkomst worden omschreven.
 • Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever, of door opdrachtgever aan te wijzen natuurlijke of rechtspersonen. Andere derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van HAN Letselschade & Juridisch Advies mogen rapporten, brieven, berekeningen, etc. niet worden geopenbaard, tenzij HAN Letselschade & Juridisch Advies gelet op de aard van de opdracht geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend.
 • HAN Letselschade & Juridisch Advies is bij uitsluiting van ieder ander rechthebbende op de bij de uitvoering van opdrachten vergaarde gegevens evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. HAN Letselschade & Juridisch Advies is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht is ingetrokken, beëindigd of volbracht.
 • HAN Letselschade & Juridisch Advies is slechts gebonden aan de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vorm, indien die volledig overeenkomt met de inhoud van het originele, door en bij HAN Letselschade & Juridisch Advies bewaarde of opgeslagen document.
Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst en de verplichtingen
 • HAN Letselschade & Juridisch Advies zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Elke opdracht wordt schriftelijk aanvaard, waartoe een overeenkomst tussen HAN Letselschade & Juridisch Advies en de opdrachtgever kan worden opgesteld en ondertekend. Bij onduidelijkheden prevaleert de tekst van de overeenkomst en daarna de tekst van deze voorwaarden boven de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (B.W.). Zo nodig, in afwijking van artikel 7:404 B.W., bepaalt HAN Letselschade & Juridisch Advies wie met de uitvoering van een opdracht wordt belast, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke anders is overeengekomen bij het aanvaarden van de opdracht.
 • Hoewel HAN Letselschade & Juridisch Advies voortdurend zal streven de opdrachtgever een realistisch beeld inzake de ontwikkeling van het schadeverloop en de resultaten te geven, kan dit nimmer leiden tot enige vorm van garantie op verwacht resultaat. HAN Letselschade & Juridisch Advies is dan ook tot geen enkele vergoeding gehouden in het geval de opdrachtgever teleurgesteld is met betrekking tot hun verwachtingen dan wel meent op welke wijze en in welke vorm ook benadeeld te zijn.
 • HAN Letselschade & Juridisch Advies wijst op voorhand iedere aansprakelijkheid af, behoudens aansprakelijkheid die voortvloeit uit grove schuld of uit een opzettelijke behandelingshandeling van HAN Letselschade & Juridisch Advies zoals vermeld in het artikel aansprakelijkheid van deze voorwaarden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan HAN Letselschade & Juridisch Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HAN Letselschade & Juridisch Advies worden verstrekt. Indien de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HAN Letselschade & Juridisch Advies worden verstrekt, is HAN Letselschade & Juridisch Advies gerechtigd de door vertraging ontstane extra kosten tegen het overeengekomen tarief bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • HAN Letselschade & Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, wanneer zij zich heeft gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens kenbaar hoorde te zijn voor HAN Letselschade & Juridisch Advies.
Artikel 7: Deskundigen
 • Alleen HAN Letselschade & Juridisch Advies, als rechtspersoon en opdrachtnemer, is gerechtigd om opdrachten van opdrachtgevers te aanvaarden. Een medewerker van HAN Letselschade & Juridisch Advies is bevoegd om namens HAN Letselschade & Juridisch Advies, als opdrachtnemer, opdrachten te aanvaarden. Alleen HAN Letselschade & Juridisch Advies is aansprakelijk voor de uitvoering van een opdracht. De volgende artikelen uit het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten: 7:404, 7:407, lid 2, en 7:409.
 • HAN Letselschade &Juridisch Advies zal derden inschakelen voor de opdracht, mits dit genoodzaakt is om de opdracht adequaat uit te voeren. Bij de selectie van derden zal HAN Letselschade & Juridisch Advies de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal zich inspannen om een hoog niveau qua dienstverlening te bereiken, maar geeft geen enkele garantie hiertoe.
 • De deskundigen, die door HAN Letselschade & Juridisch Advies zijn ingeschakeld, nemen bij de uitvoering van opdrachten de relevante beroepsregels in acht. Door HAN Letselschade & Juridisch Advies te machtigen, aanvaardt de opdrachtgever de verplichtingen en beperkingen die kunnen voortvloeien uit de relevante beroepsregels.
 • HAN Letselschade & Juridisch Advies zal de inschakeling van derden vooraf met de opdrachtgever bespreken, indien dit redelijkerwijs mogelijk en/of wettelijk verplicht is. HAN Letselschade & Juridisch Advies is niet genoodzaakt om de inschakelingen van de volgende derden vooraf te bespreken met de opdrachtgever: de medische deskundigen, deurwaarders, koeriers en (beëdigde) vertalers. De kosten van de inschakeling van de deskundigen zijn voor rekening van de opdrachtgever voor zover van deze kosten niet door de betrokkenen partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken.
 • HAN Letselschade & Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor de derden die zij in verband met het uitvoeren van een opdracht inschakelt. HAN Letselschade & Juridisch Advies is geoorloofd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
Artikel 8: Gegevensverstrekking en medewerking
 • De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, indien en zolang de opdracht in behandeling is bij HAN Letselschade & Juridisch Advies, om alle gewenste en benodigde medewerking te verlenen die vereist is voor de behandeling van de opdracht, juiste inlichtingen te verstrekken en alle relevante gegevens en/of stukken ter beschikking te stellen aan HAN Letselschade & Juridisch Advies. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens aan HAN Letselschade & Juridisch Advies.
 • Bij de behandeling van de opdracht kan het voorkomen dat er medische informatie wordt opgevraagd bij de behandelende medici (huisarts, fysiotherapeut, specialist, verzekeringsbedrijf(arbo)arts en dergelijke). De te ontvangen medische informatie zal worden voorgelegd aan een medisch adviseur.
 • Mocht de opdrachtgever een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten dan dient de opdrachtgever bij deze verzekeraar een melding te doen van de schade. Dit moet gemeld worden in verband met de verjaring binnen drie jaar na de datum van het ongeval.
 • Voor het ter betaling kunnen stellen van de schadevergoeding door de aansprakelijke partij, dan wel diens verzekeraar, is opdrachtgever verplicht zijn eigen rekeningnummer door te geven waarop deze gelden gestort mogen worden, wat betekent dat opdrachtgever niet onder bewind, curatele etc. staat. In dit geval dient het rekeningnummer van de bewindvoerder, curator, etc. te worden doorgegeven.
 • Opdrachtgever verleent toestemming aan HAN Letselschade & Juridisch Advies voor het uitbrengen van een – geanonimiseerd – bericht met betrekking tot zijn/haar letselschadezaak.
 • HAN Letselschade & Juridisch Advies hanteert bij het verzamelen, verwerken, opslaan en afstaan van de relevante persoonsgegevens de wetgeving van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (“AVG”).
Artikel 9: Ontbinding en opschorting van overeenkomst
 • Het einde van een opdracht wordt erkend door voltooiing. HAN Letselschade & Juridisch Advies is geoorloofd om een opdracht tussentijds te beëindigen of de uitvoering van een opdracht op te schorten indien zij daarvoor redelijke gronden ziet. In dat geval, zal HAN Letselschade & Juridisch Advies verbaal of in het geschrift haar bevindingen rapporteren. Hierop wordt Artikel 7:408 lid 2 BW voorts terzijde gesteld.
 • Indien de opdrachtgever voortijdig de opdracht bij HAN Letselschade & Juridisch Advies beëindigt of overstapt naar een andere belangenbehartiger zal HAN Letselschade & Juridisch Advies de inmiddels gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen en/of verrekenen met de voorschotten die aan de opdrachtgever door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij zijn verstrekt of zal verstrekken.
 • HAN Letselschade & Juridisch Advies is geoorloofd om de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht, lastgeving en volmacht op te schorten of te ontbinden indien: o De opdrachtgever zijn/haar overeengekomen verplichtingen jegens HAN Letselschade & Juridisch Advies niet nakomt; o De opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt ​​of zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of liquideert; o De opdrachtgever overlijdt of – in het geval bij rechtspersonen – door een besluit tot ontbinding; of o HAN Letselschade & Juridisch Advies vreest, gebaseerd op andere redelijke gronden, dat de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen jegens HAN Letselschade & Juridisch Advies niet zal nakomen.
Artikel 10: Aansprakelijkheid, vrijwaring, verval
 • De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van HAN Letselschade & Juridisch Advies strekt zich niet verder uit dan uit de volgende leden blijkt. Onder HAN Letselschade & Juridisch Advies worden in voorkomend geval mede begrepen haar bestuurder(s) en medewerkers, alsmede allen die voor en/of namens HAN Letselschade &;Juridisch Advies werkzaam zijn.
 • HAN Letselschade & Juridisch Advies is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke vorm ook – is veroorzaakt door: o Haar ingeschakelde externe deskundigen dan wel door het gebruik van hulpzaken of van gegevens of bescheiden, die afkomstig zijn van de opdrachtgever of van derden. o Het niet of niet goed functioneren van gebruikte apparatuur, ongeacht of het niet of niet goed functioneren gevolg is van defecten of van externe oorzaken, zoals stroomuitval, tijdens de uitvoering van de opdracht. Onder apparatuur worden ook de besturingsprogramma’s en andere software verstaan.
 • De aansprakelijkheid van HAN Letselschade & Juridisch Advies is beperkt tot schade aan personen en zaken, met uitzondering van schade aan ondergeschikten of zaken van de opdrachtgever. Voor gevolgschade of indirecte schade is HAN Letselschade & Juridisch Advies nimmer aansprakelijk. HAN Letselschade & Juridisch Advies kan aansprakelijk gesteld worden voor zuivere vermogensschade indien het is ontstaan door het verwijtbaar laten verlopen van een termijn, of door een andere toerekenbare tekortkoming tijdens de uitvoering van de opdracht door HAN Letselschade & Juridisch Advies.
 • Indien HAN Letselschade & Juridisch Advies in verband met de uitvoering van de opdracht jegens derden aansprakelijk wordt gehouden voor schade waarvoor de aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever in het voorgaande is uitgesloten of beperkt, is de opdrachtgever gehouden HAN Letselschade & Juridisch Advies ter zake daarvan te vrijwaren.
 • Iedere rechtsvordering tegen HAN Letselschade & Juridisch Advies vervalt na verloop van één jaar nadat de schade waarvoor HAN Letselschade & Juridisch Advies aansprakelijk wordt gehouden, zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en in elk geval na verloop van vijf jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
 • De aansprakelijkheid van HAN Letselschade & Juridisch Advies voor indirecte schade, zoals: gevolgschade, gederfde inkomsten etc. is uitgesloten.
Artikel 11: Kosten juridische bijstand
 • Zolang de zaak nog niet voor de rechter is gebracht worden deze kosten ‘buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand’ genoemd. Deze kosten worden gerekend tot de schade zoals het slachtoffer die lijdt en worden namens de opdrachtgever door HAN Letselschade & Juridisch Advies verhaald op de aansprakelijke partij, c.q. diens verzekeraar. Dit is mogelijk op grond van artikel 6:96 BW. Het honorarium wordt vastgesteld door de bestede uren in de desbetreffende periode te vermenigvuldigen met het uurtarief van HAN Letselschade & Juridisch Advies. Het honorarium wordt indien van toepassing aangevuld met verschotten en vervolgens gefactureerd aan opdrachtgever, in letselschadezaken bij erkenning gefactureerd aan de aansprakelijke partij. De wijze van honorering wordt tussen de opdrachtgever en HAN Letselschade & Juridisch Advies onderling overeengekomen afhankelijk van het te geven soort advies of te voeren procedure. Indien tussen HAN Letselschade & Juridisch Advies en opdrachtgever geen bijzondere wijze van honorering voor de werkzaamheden is overeengekomen, wordt het honorarium berekend uitgaande van een basisuurtarief dat € 210, – exclusief BTW bedraagt.
 • Alle genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege.
 • HAN Letselschade & Juridisch Advies behoudt zich het recht voor om het uurtarief jaarlijks te indexeren op basis van eventuele kostenstijgingen.
 • Indien de buitengerechtelijke kosten worden vergoed door een wederpartij dan machtigt opdrachtgever deze wederpartij om de vergoeding rechtstreeks aan HAN Letselschade & Juridisch Advies te voldoen.
Artikel 12: Wijze van betaling
 • Alleen betaling door overmaking op één van de op naam HAN Letselschade & Juridisch Advies gestelde bankrekeningen, dan wel betaling in contanten (voor zaken betreffende algemene juridische bijstand) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever. HAN Letselschade & Juridisch Advies is bevoegd onbetaalde declaraties ter incasso uit handen te geven.
 • HAN Letselschade & Juridisch Advies factureert aan de aansprakelijke wederpartij. Zolang de zaak nog niet voor de rechter is gebracht worden deze kosten ‘buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand’ genoemd. Deze kosten worden gerekend tot de schade zoals het slachtoffer die lijdt en worden namens u door HAN Letselschade & Juridisch Advies verhaald op de aansprakelijke partij, c.q. diens verzekeraar. Dit is mogelijk op grond van artikel 6:96 BW.
 • Deze facturen, tevens de tussentijdse en/of de facturen gecreëerd voor de doorberekening van de door haar in het kader van de overeengekomen opdracht gemaakte kosten, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.
 • Alle betalingen dienen zonder enig beroep op compensatie, korting of opschorting te geschieden op de door HAN Letselschade & Juridisch Advies opgemaakte of aangegeven facturen.
 • Mocht een factuur van HAN Letselschade & Juridisch Advies niet of niet geheel binnen de aangeduide 14 dagen zijn betaald, dan is de opdrachtgever over het niet-betaalde bedrag een rente verschuldigd dat 1% per maand bedraagt, tenzij de wettelijke rentepercentage hoger is, waar in dat geval de aangeduide wettelijke rentepercentage zal gelden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. De rente over het niet-betaalde bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment ter inning van de volledige vordering.
 • HAN Letselschade & Juridisch Advies geoorloofd om zonder voorafgaande aankondiging juridische stappen te ondernemen. Alle redelijk kosten die gemaakt zijn om de inning van de volledige vordering te realiseren, zowel in als buiten rechte, komen voor de rekening van de opdrachtgever. Niettemin, geldt dat delen van een maand gefactureerd worden als een gehele maand.
 • Wanneer de opdrachtgever – na ontvangst van een schriftelijke aanmaning – in gebreke blijft te betalen, zullen de buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten (waaronder inbegrepen, de gerechtskosten en de kosten van rechtsbijstand), evenals alle andere kosten gemaakt ter inning van de volledige vordering gefactureerd worden aan de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het niet-betaalde bedrag, met een minimum van €40,-. HAN Letselschade & Juridisch Advies mag het bedrag zoals bovengenoemd gedurende de looptijd van deze overeenkomst verhogen, indien en voor zover het wettelijk redelijk is gesteld.
 • Indien een factuur of declaratie dat in het kader van Artikel 6:96 B.W. verhaalbaar is op een aansprakelijke partij of anderszins, zal HAN Letselschade & Juridisch Advies pogen deze volledig te verhalen. Potentiële verrekeningen met de opdrachtgever zal per geval worden beoordeeld.
 • Indien HAN Letselschade & Juridisch Advies namens haar opdrachtgever of anderszins opdracht geeft tot het verstrekken van informatie of het verrichten van een dienst, dient de daarop betrekking hebbende factuur op straffe van verval van die factuur en dus van de betalingsverplichting van HAN Letselschade & Juridisch Advies, binnen 30 dagen na de dag waarop de informatie door HAN Letselschade & Juridisch Advies is ontvangen of de dienst aan HAN Letselschade & Juridisch Advies is geleverd, te zijn toegezonden. Het bewijs van toezending van de informatie of het verstrekken van de dienst binnen de gestelde termijn, rust op de schuldeiser.
 • In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van HAN Letselschade & Juridisch Advies en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens HAN Letselschade & Juridisch Advies onmiddellijk opeisbaar zijn.
Artikel 13: Vernietiging van oude dossiers
 • HAN Letselschade & Juridisch Advies zal de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever voor een gedurende periode van vijf jaar, als standaard norm voor interne doeleinden, in het digitale archief van HAN Letselschade & Juridisch Advies bewaren, voor zoverre het noodzakelijk is, als voorgeschreven in artikel 5.1 AVG en is vastgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor het opvragen van oude dossiers uit dit digitale archief zijn kosten aan verbonden.
 • Na verloop van de periode die is vastgesteld als noodzakelijk zal het dossier en de zich daarin bevindende persoonlijke gegevens zonder nadere aankondiging worden vernietigd.
Artikel 14: Toepasselijk recht
 • Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld. Een opdrachtgever kan een vertaling in een andere taal opvragen in zo verre dat bij verschil van inhoud of strekking de Nederlandse tekst bindend is gesteld.
 • Het Nederlands recht is van toepassing op de verhouding tussen de opdrachtgever en HAN Letselschade & Juridisch Advies waarbij geschillen uitsluiten voorgelegd worden aan de rechter in het arrondissement Rotterdam.
Artikel 15:
 • Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als de ‘Algemene Voorwaarden HAN Letselschade & Juridisch Advies 2021’.
 • De volledige tekst van deze algemene voorwaarden is tevens op te vragen / in te zien via de website van HAN Letselschade & Juridisch Advies, www.han juridischadvies.nl.